Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj oraz w stopce naszej strony www (Polityka cookies). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Nota prawna

Regulamin korzystania ze stron internetowych www.kanlux.pl, shop.kanlux.pl orazwww.kanlux.com

 • (funkcja regulaminu) Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze stron internetowych znajdujących się pod adresami: www.kanlux.pl, shop.kanlux.pl oraz www.kanlux.com, zwanych w dalszej części regulaminu "Stronami Kanlux".
 • (użytkowanie stron jest akceptacją regulaminu) Użytkowanie Stron Kanlux przez dowolnego Użytkownika, oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejszy Regulamin oraz, że zgadza się go przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi dóbr osobistych, własności przemysłowej i praw autorskich. Brak zgody na warunki Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Stron Kanlux.
 • (właściciel stron) Strony Kanlux są prowadzone przez Kanlux SA z siedzibą w Radzionkowie, 41-922, ul. Objazdowa 1-3, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163575.
 • (ograniczanie dostępu) Kanlux SA zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i na dowolny okres dostępu do Stron Kanlux, w całości lub w części, dla poszczególnych bądź wszystkich Użytkowników, według własnego uznania i bez podania powodu.
 • (brak gwarancji jakości) Kanlux SA nie udziela gwarancji dla Stron Kanlux, dotyczącej jakości ich przekazu i odbioru.
 • (własny użytek osobisty, ochrona prawna) Treść Stron Kanlux oraz ich zawartość, w tym materiały prezentowane na Stronach Kanlux stanowią własność Kanlux SA i są prawnie chronione, w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej. Użytkownicy Stron Kanlux mają prawo przeglądać Strony Kanlux i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tych stronach wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Kanlux SA
 • (dobre obyczaje) Przy korzystaniu ze stron Kanlux użytkownicy powinni przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów, w szczególności etykiety społeczności internetowej.
 • (przekroczenie własnego użytku osobistego) Korzystanie ze stron Kanlux w sposób przekraczający własny użytek osobisty jest zabronione. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że nie mają prawa zmieniać treści Stron, uzupełniać ich, łączyć z innymi utworami, powielać, rozpowszechniać ani w inny sposób udostępniać, w tym przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 • (znaki towarowe) Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na Stronach Kanlux stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 • (obowiązek zabezpieczenia) Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć się przed wirusami komputerowymi, programami samokopiującymi, "końmi trojańskimi" i innymi zagrożeniami, które występować mogą na Stronach Kanlux lub na stronach, do których odnośniki znajdują się na Stronach Kanlux.
 • (ryzyko własne użytkowników) Użytkownicy, którzy zapisują materiały ze Stron Kanlux lub ze stron dostępnych przez odnośniki ze stron Kanlux, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 • (prawo do nie reagowania) Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem Kanlux SA, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na Stronach Kanlux treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub o charakterze ubocznym z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Kanlux SA w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną lub inną drogą przez użytkowników Stron Kanlux. W szczególności, w żadnym przypadku Kanlux SA nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za utratę zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w innych systemach, nawet jeśli Kanlux SA został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 • (rzetelność informacji) Informacje i materiały zawarte na Stronach Kanlux zostały opracowane przez Kanlux SA lub na jej zlecenie w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku Kanlux SA nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, ścisłość, kompletność ani aktualność informacji i materiałów zamieszczonych na Stronach Kanlux i nie gwarantuje, że ich wykorzystanie na stronach nie naruszyło praw osób trzecich. Użytkownik korzysta z informacji zawartych na Stronach Kanlux na własne ryzyko.
 • (odsyłacze do stron innych podmiotów) Kanlux SA nie reprezentuje jakiegokolwiek innego serwisu internetowego, do którego istnieje dostęp za pośrednictwem Stron Kanlux. Przechodząc do serwisu internetowego należącego do innego podmiotu, należy pamiętać, że serwis ten i informacje w nim zawarte nie jest zarządzany ani kontrolowany przez Kanlux SA, nawet, jeśli w serwisie tym znajduje się logo Kanlux. Ponadto umieszczenie odsyłacza do serwisu podmiotu innego niż Kanlux SA nie oznacza, że Kanlux SA ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za korzystanie z tego serwisu i za informacje w nim zawarte.
 • (informacje nie są ofertą) Żadna informacja zamieszona na Stronach Kanlux nie stanowi oferty sprzedaży jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na Stronach Kanlux i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 • (zmiany handlowe) Kanlux SA może dokonywać ulepszeń lub zmian w opisanych na Stronach Kanlux produktach lub rozwiązaniach handlowych w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników.
 • (informacje a dostępne produkty) Informacje publikowane na Stronach Kanlux mogą zawierać informacje, odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług Kanlux SA, które nie zostały zapowiedziane lub nie są dostępne w danym kraju. Tego typu odniesienia nie oznaczają, że Kanlux SA zamierza wprowadzić do sprzedaży w danym kraju takie produkty, programy lub usługi. Aby otrzymać informacje na temat produktów, programów i usług dostępnych na danym terenie, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Kanlux SA
 • (domniemana zgoda na wykorzystanie przesłanych materiałów) Kanlux SA nie oczekuje od Użytkowników przekazywania za pośrednictwem Stron Kanlux informacji poufnych lub zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane za pośrednictwem Stron Kanlux do Kanlux SA uznaje się za nie poufne. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Kanlux SA jest równoznaczne z udzieleniem Kanlux SA nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Kanlux SA ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji i technik, jakie zostaną przysłane do Kanlux SA w jakimkolwiek celu.
 • (zmiany regulaminu) Kanlux SA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na Stronach Kanlux. Zamieszczenie na Stronach Kanlux nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tychże Stronach, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze Stron Kanlux po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie jednoznacznie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.